ИСПИТ Старогрчки 2 08.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасоски 100 10 (десет) А
2 Николче Српчански 100 10 (десет) А
3 Христијан Ѓошев 84,00 9 (девет) В
4 Андреј Ивановски 82,00 9 (девет) В
5 Ангел Василковски 75,00 8 (осум) C
6 Благоја Илиевски 71,00 8 (осум) C
7 Дамјан Трпкоски 71,00 8 (осум) C
8 Христијан Маркоски 71,00 8 (осум) C
9 Ненад Николовски 61,00 7 (седум) D
10 Димитар Поп Атанасаов 56,00 6 (шест) E

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2021                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски