КОЛОКВИУМ II Старогрчки јазик 1

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

II   К О Л О К В И У М

 

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови  
1 Давид Тасевски 100
2 Мартин Шапков 89,00
3 Михаил Јанѓеловски 82,00
4 Дамјан Петрески 80,00
5 Мартин Душков 74,00
6 Метошко Дончовски 74,00
7 Дарко Димитриевски 62,00
8 Филип Ѓорѓиевски 55,00
9 Методија Митковски 55,00

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

29.12. 2020                                                                    П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски