СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ ЕГЗЕГЕЗА 1   ИСПИТ 1и14.09.2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Мијалковски 100 10 (десет) A
2 Стефан Илиевски 88,00 9 (девет) B
3 Спас Пиличков 66,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1и14.09.2023                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски