СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Венера Џинлева 100 10 (десет) А
2 Ѓорѓи Настев 100 10 (десет) А
3 Александар Станојков 100 10 (десет) А
4 Јован Божиновски 100 10 (десет) А
5 Петар Димковски 100 10 (десет) А
6 Сотир Маркоски 100 10 (десет) А
7 Бране Николов 88,00 9 (девет) В
8 Александар Бошкоски   82,00 9 (девет) В
9 Симон Стерјевски   82,00 9 (девет) В
10 Филип Димов   78,00 8 (осум) С
11 Давид Пачовски   67,00 7 (седум) D
12 Александар Чагароски 66,00 7 (седум) D
13 Александар Тимчевски 66,00 7 (седум) D
14 Христијан Моневски 62,00 7 (седум) D
15  
16  
17  
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

27.01. и 10.02.2023                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски