СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 8 и 29.06.2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Амвросиј Крстев 100 10 (десет) А
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

8 и 29.06.2023                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски