СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 ИСПИТ 14.09.2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Венера Џинлева 100 10 (десет) А
2 Димитар Мијалковски 72,00 8 (осум) С
3 Александар Стоилковски 72,00 8 (осум) С
4 Симон Стерјевски 71,00 8 (осум) С
5 Александар Чагароски 68,00 7 (седум) D
6 Давид Пачовски 68,00 7 (седум) D
7 Благоја Николоски 61,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1и14.09.2023                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски