СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 8 и 29.06.2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Ѓорѓи Настев 100 10 (десет) А
2 Александар Станојков 100 10 (десет) А
3 Јован Божиновски 100 10 (десет) А
4 Бране Николов 100 10 (десет) А
5 Петар Димковски 100 10 (десет) А
6 Сотир Маркоски 100 10 (десет) А
7 Филип Димов 88,00 9 (девет) В
8 Христијан Моневски 78,00 8 (осум) С
9 Амвросиј Крстев 77,00 8 (осум) С
10 Александар Бошкоски 72,00 8 (осум) С
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

8 и 29.06.2023                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски