СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 29.06.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Давид Тасевски     92,00 10 (десет) A
2 Дамјан Петрески   81,00 9 (девет) B
3 Метошко Дончевски   81,00 9 (девет) B
4 Михаил Јанѓеловски     72,00 8 (осум) C
5 Дарко Димитриевски 71,00 8 (осум) C
6 Филип Ѓорѓиевски   71,00 8 (осум) C
7 Методија Миткоски   61,00 7 (седум) D
8 Мартин Душков   56,00 6 (шест) Е

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

29.06.2021                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски