СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4 29.06.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4

И  С  П  И  Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Николче Српчански     100 10 (десет) A
2 Благоја Илиевски   88,00 9 (девет) B
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

29.06.2021                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски