08.02.2022 ЕГЗЕГЕЗА 1

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Ѓорѓи Настев 92,00 10 (десет) А
2 Дамјан Петрески 88,00 9 (девет) B
3 Метошко Дончовски 84,00 9 (девет) B
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

08.02.2022                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски