09.02.2022 ЕГЗЕГЕЗА 2

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

      И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Николче Српчански 100 10 (десет) A
2 Ненад Николовски 100 10 (десет) A
3 Стефан Лакордов 100 10 (десет) A
4 Тони Јаковчески 100 10 (десет) A
5 Наум Стојаноски 61,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2022                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски