09.02.2022 ЕГЗЕГЕЗА 4

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 4

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Томислав Нинич 100 10 (десет) А
2 Иван Трајковски 100 10 (десет) А
3 Орце Андреевски 98,00 10 (десет) А
4 Андреј Иваноски 98,00 10 (десет) А
5 Марјан Нешевски 96,00 10 (десет) А
6 Гоце Кукуновски 81,00 9 (девет) В
7 Блаже Цековски 78,00 8 (oсум) C
8 Емилија Богданоска 74,00 8 (oсум) C
9 Борис Каревски 72,00 8 (oсум) C
10 Благоја Петрески 61,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2022                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски