09.02.2022 СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Метошко Дончовски 100 10 (десет) А
2 Дамјан Петрески 91,00 10 (десет) А
3 Филип Ѓорѓиески 88,00 9 (девет) В
4 Михаил Јанѓеловски 88,00 9 (девет) В
5 Мартин Душков 76,00 8 (осум) C
6 Дарко Димитриевски 76,00 8 (осум) C
7 Стојан Дукоски 61,00 7 (седум) D
8 Наум Стојаноски 61,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски